Доц. д-р Розалина Димова
rdim@tu-varna.bg
+359 52 383 350

Розалина Димова се дипломира като eлектроинженер в Технически Университет-Варна през 1985г. Защитава докторска дисертация в катедрата по Телекомуникации в ТУ-София през 1995г. От ноември 2011г. е декан на Факултета по електроника при ТУ-Варна. Розалина Димова има научни интереси в областта на телекомуникационните мрежи, сензорни мрежи, енергийна ефективност, инженерно обучение и повишаване на статута на жените в науката. Участвала е в над 20 научни проекта и в повече от 30 международни конференции. Тя е съавтор на над 100 научни публикации в областта на цифрови системи за пренос, оптични мрежи, smart grids и др. Член е на IEEE, на управителния съвет на НТС- Варна. Както и на Съюза на учените в България.Доц. д-р Тодор Ганчев
tganchev@tu-varna.bg
+359 52 383 618

Тодор Ганчев се дипломира като инженер по електротехника в ТУ-Варна през 1993г., а от 1994 до 2000г. работи като инженер, хоноруван преподавател, докторант и асистент към катедра „Електронна техника и микроелектроника”. През периода 2000–2012г. е научен сътрудник в Патренския Университет, Гърция, където през 2005г. защитава докторска дисертация по разпознаване на диктори. От февруари 2014г. е доцент в ТУ-Варна. Тодор Ганчев е ръководител на научно-изследователска лаборатория „Приложна обработка и анализ на сигнали” към Факултет „Електроника” на ТУ-Варна. Съавтор е над 120 научни публикации в областта на цифровата обработка на сигнали, компютърната биоакустика, обработката на реч, машинно обучение и техните приложения. Старши член е на организацията на инженерите по електротехника и електроника (Senior Member of the IEEE) и е член на европейската асоциация по обработка на сигнали (Member of the EURASIP).


Д-р инж. Кристина Близнакова е завършила специалност Електронна Техника и Микроелектроника в Технически Университет, Варна през 1996 г. В периода 1996 – 1998 е в магистърската програма по Биомедицинско инженерство, в Патренския Университет, Гърция. През 1998, получава магистърска степен по Биомедицинско инженерство и същата година продължава докторската си дисертация в същата област. През 2003, успешно защитава дисертация в областта на образната диагностика. Дисертацията й завършва с метод за създаване на антропоморфни софтуерни модели на женски гърди, предназначени за рентгеновата техника. Има 40 публикации в списания с импакт-фактор. Член на Българското Дружество по Биомедицинска Физика и Инженерство (БДБФИ). От Август 2015 е Chair на IEEE ED/SSC Chapter Варна.Доц. д-р Христо Вълчанов
hristo@tu-varna.bg
+359 52 383 424

Христо Вълчанов получава диплома за инженер по компютърни науки от Техническия университет - Варна през 1989г. и докторска степен през 2008г. От март 2014г. е доцент в ТУ-Варна към катедра "Компютърни науки и технологии". Съавтор е на 8 учебни пособия и над 70 научни публикации в страната и чужбина в областта на разпределена симулация, паралелни изчисления, паралелни и разпределени изчислителни системи, виртуализация и облачни изчисления, мрежови комуникации и мрежова сигурност. Участвал е в над 18 международни и национални научни проекти. Сертифициран CCNA и CCAI. Член е на ACM, както и на Съюза по Автоматика и Информатика.


Живко Близнаков е роден във Варна, България, през 1973 г. Завършва Електронна Техника и Микроелектроника през 1996 г. в Техническия Университет – Варна, България. След това завършва Магистърска степен по Биомедицинско Инженерство през 1998 г. и докторска степен по Биомедицинско Инженерство през 2003 г. в Университета на Патра, Гърция. Понастоящем, Живко Близнаков е старши научен сътрудник и работи активно с Катедра Електронна Техника към ТУ-Варна - България, както и със звеното по Биомедицински Технологии, Лаборатория по Медицинска Физика към Университета на Патра, Гърция и Института по Биомедицински Технологии, Патра, Гърция. Той е автор на повече от 50 публикации в международни научни списания и сборници от конференции. Той има повече от десет години опит в преподаването в областта на Биомедицинските Технологии, Клинично Инженерство, Бдителност на Медицинско Оборудване и Безопасност на Пациентите. През последното десетилетие, участва активно в голям брой национални и европейски проекти. Основните му научни интереси включват Biomedical Technology Management, Clinical Engineering, Medical Devices Vigilance and Patient Safety, Medical Equipment Management Software Systems, Biomedical Engineering Education. Други изследователски интереси включват Image Processing, Digital Tomosynthesis, Monte Carlo Simulations, Breast Phantom Modelling.


Екип на центъра