Екип на Центъра


Доц. д-р Борислав Найденов
borna@tu-varna.bg
+359 52 383 214

Борислав Найденов е получил диплома за завършено инженерно образование по радиотехника, радиолокационни и радионавигационни системи в НВУ „Васил Левски“, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – град Шумен през 1983 г. От 1987г. до 2003 година преподава в НВУ. Защитава дисертация пред СНС към ВА“Г.С. Раковски“ през 2003 година в областта на радиолокацията. От 2005г. е главен асистент към катедра Комуникационна техника и технологии при Технически универсистет – град Варна. От 2012г. е доцент към катедрата в направление „Комуникационни мрежи и системи“. Борислав Найденов е съавтор в над 50 публикации в страната и в чужбина. Публикациите са в областта на сигнална обработка, шумоустойчиво кодиране, комуникационни мрежи и системи. Член е на IEEE и НТС – клон Варна.Доц. д-р Валентина Марковa
vim@ieee.org
+359 52 383 677

Валентина Марковa завършва ТУ – София, специалност „Комуникационна техника и технологии“ през 2002 година. Защитава дисертация през 2007 година. В периода от 2007 – 2010г. е асистент, а от 2010 – главен асистент в катедра Комуникационна техника и технологии, ТУ-Варна. От февруари 2016г. е доцент в ТУ – Варна. Валентина Маркова е участвала в редица изследователски проекти, финансирани от национални и международни програми. Има над 50 публикации у нас и в чужбина. Научните и интереси са в областта на комуникационните вериги, системите за събиране на данни, биомедицина, компютърно проектиране и моделиране. Член е на IEEE и на НТС – Варна. От 2015 година е зам. председател на обединения чаптър CAS/SSC (Circuits and Systems/Solid-State Circuits) в Българската секция на IEEE и ментор на студентския клон на IEEE към ТУ-Варна.Доц. д-р. Венета Алексиева
valeksieva@tu-varna.bg
+359 52 383 439

Венета Алексиева получава диплома за инженер по компютърни науки от Техническия университет - Варна през 1993г. и докторска степен през 2012г. Има магистърска степен по "Счетоводство и контрол" от Икономически университет - Варна (2000г.), магистърска степен по "Електрообзавеждане на промишлеността" от ТУ-Варна (2010г.) и защитена Пета квалификационна степен от Шуменски университет (2005г.). От октомври 2016г. е доцент в ТУ-Варна към катедра "Компютърни науки и технологии". Съавтор е на 5 учебни пособия, 1 книга и над 50 научни публикации в страната и чужбина. Научните интереси са в областта на мрежовите комуникации, компютърните мрежи, мрежовата сигурност и защита на данните, статистическата обработка на информацията. Участвала е в над 11 международни и национални научни проекти. Сертифицирана CCNA и CCAI. Член е на ACM, IEEE, Съюза по Автоматика и Информатика, КИИП Варна-секция ЕАСТ.