Стратегия

Съчетаването на възможностите на съвременните сензорни датчици за контрол на условията на жизнената среда, както и на датчици за мониторинг на биометрични данни, с предаването на събраната информация по защитени комуникационни канали в надеждни отдалечени сървъри, дава база за развитие на диагностична телемедицина. При работата си центърът събира информация за основни показатели като влажност, температура на въздуха, запрашеност, ниво на шума, радиационен фон на работна, учебна или възстановителна за здравето среда, оказващи влияние на трудоспособността на работния персонал. Тези параметри, както и измерването на важни биометрични данни на работници, служители, учащи се или възстановяващи здравето си пациенти се извършва дистанционно през Интернет с мобилни и десктоп устройства. Събраните база данни са основа за анализи в различни направления.


Центърът предоставя възможности за реализиране на облакови услуги (cloud services). На тяхна база и чрез прилагане на виртуални инфраструктури се предвижда той да стане основа за изграждане на мрежа от виртуални лаборатории за дистанционен мониторинг. Използването на мобилни устройства ще позволи достъпът до информацията и оборудването да се реализира на принципа 24/7, което е от ключово значение за ефективността на непрекъснатия мониторинг.