Сборник с доклади от "Иновации и бизнес 2017"

Публикации за секция Публикации на уеб-сайта на Център за технологии свързани със здравето.

1. F. Feradov, Т. Ganchev (2015). “Ranking of EEG Time-Domain Features on the Negative Emotions Recognition Task”, Annual Journal of Electronics, ISSN 1314-0078, vol. 9, pp. 26-29.


2. Feradov F., T. Ganchev, N. Nikolov (2015). “A Study of Short-Time Energy as a Feature in BCI”, International Scientific Conference, 21–22 November 2015, Gabrovo.


3. Dukov N., T. Ganchev, D. Kovachev, M. Vrahatis (2015). “Population Size Tradeoffs in DE and PSO-based Methods for PNN Training”, International Scientific Conference, 21–22 November 2015, Gabrovo.


4. Ф. Ферадов, Ж. Жеков, Т. Ганчев (2015). “Оценка на ефективността на статистическите описатели, извлечени от времевата област, при класификацията на епилептични пристъпи”, Иновации и Бизнес 2015 ‹‹Приложни технологии свързани със здравето››, Окт. 9-10, ТУ-Варна


5. Н. Дуков, Т. Ганчев, Д. Ковачев (2015). „Изследване на архитектури на изкуствени невронни мрежи за класфикация на неврологични разстройства и сърдечни заболявания”, Иновации и Бизнес 2015 ‹‹Приложни технологии свързани със здравето››, Окт. 9-10, ТУ-Варна


6. Feradov F., T. Ganchev (2014). “Detection of Negative Emotional States from Electroencephalographic (EEG) Signals”, Annual Journal of Electronics, ISSN 1314-0078, Sofia 2014, pp.66-69.


7. Dukov N., T. Ganchev, D. Kovachev (2014). “FPGA Implementation of Probabilistic Neural Network with the Altera Cyclone Family”, International Scientific Conference, 21–22 November 2014, Gabrovo.


8. Feradov F., T. Ganchev (2014). “Detection of Negative Emotions from EEG Signals using Time-Domain Features”, International Scientific Conference, 21–22 November 2014, Gabrovo.


9. Feradov F., Ganchev T. (2014). „Evaluation of Electrode Setups for EEG-based Automated Emotion Detector”, Годишник на ТУ-Варна 2014.


10. Dukov N.T., Ganchev T. D., Kovachev D. M. (2014). “Empirical Study оf PNN Sensitivity to the Exponential Function Approximation in FPGA Implementations”, Годишник на ТУ-Варна 2014.