Текущи проекти

Проект Тема на проекта Р-л на проекта Бюджет (лв.)
ИСП1,2014 Развитие на устойчив капацитет за върхови постижения в областта на биометрията, биоакустиката и биомедицинските технологии доц. д-р инж. Тодор Ганчев 24 000
СНП2, 2015 Технологична подкрепа за подобряване качеството на живот на хора с Алцхаймер доц. д-р инж. Розалина Димова 8 000
ПД5, 2015 Изследване на биологично мотивирани архитектури на невронни мрежи за разпознаване на сърдечни заболявания и неврологични разстройства доц. д-р инж. Д. Ковачев 2 000
ПД8,2015 Разработка и усъвършенстване на методи за автоматизиран анализ на ЕЕГ сигнали с цел откриване на негативни емоционални състояния и неврологични нарушения доц. д-р инж. Тодор Ганчев 2 000

Проект "Развитие на устойчив капацитет на център за приложни технологии, свързани със здравето", ОП Конкурентноспособност", BG161PO003-1.2.04-0044, (2013-2014)

Цели на проекта

  • Предоставяне на образование за квалификация на човешки ресурси в областта на технологии, свързани със здравето, чрез развитие на среда за обучение в центъра.
  • Осъществяване на независими изследователски и развойни дейности в областта на измерване факторите на жизнената среда и влиянието й върху биометричните показатели на човека за по-добро разбиране на възможностите на технологиите за създаване на високо качество на живот.
  • Развитие на база за изследователски и развойни дейности в сътрудничество с Медицински университет - Варна, фирми, медицински центрове и европейски университети.